2022-07-31 18:00:14 2022-07-31 18:00:14 Europe/London Modified Scoobies Meet 6pm https://london.acecafe.com/event/modified-scoobies-meet-6pm-4/ Ace Cafe London Ace Cafe London m.guenter@magnetive.de